עב | EN
לקידום ערכים ציוניים הומניסטיים במערכת החינוך

חברי האסיפה הכללית

שרה מירום

יעל שור

אורנה יגל

יעל ילובסקי

נורית לשם-גלוברמן

רמי אלוני

חגי פורת

נורית נחום

נורית בלטיאנסקי

גלי תיבון

חברי ועד

שרה מירום

רמי אלוני

גלי תיבון

חברי ועדת ביקורת

נורית נחום

חגי פורת