עב | EN
לקידום ערכים ציוניים הומניסטיים במערכת החינוך
פרס המכון למצוינות בהומניסטיקה

תחרות לכתיבה והוראה של מערך ללמידה שיתופית במדעי הרוח


  התחרות מקדמת את הוראת מדעי הרוח כי אלה המקצועות הבונים אישיותו וערכיו של אדם.

  יחידים, או צוותי סטודנטים במדעי הרוח (2-3 בצוות) במכללות להוראה, כולל בשנת הסטאז' ומורים שנה א', מוזמנים לשלוח מערכי למידה בנושאים הנכללים בתכנית הלימודים המחייבת של משרד החינוך.

  יינתן יום הדרכה מקדים למשתתפים בתחרות מטעם "המכון למצוינות בהומניסטיקה" על מנת להכיר ולחדד את עקרונות הלמידה השיתופית.

  ניתן להגיש את המערך בשפת אם שאינה עברית.

  לעולים לגמר יינתן יום הדרכה נוסף. לטופס מערך שיעור לִחצו כאן.

  ההשתתפות בימי ההדרכה היא תנאי להשתתפות בתחרות.

  מערכי למידה נבחרים יפורסמו באתר ה"מכון למצוינות בהומניסטיקה" ובאתרי המכללות להוראה. המכון שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במערכי הלמידה על פי שיקוליו, תוך שמירה על זכויות יוצרים (וכך גם המכללה).

  ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי המכללה, עובדי המכון למצוינות בהומניסטיקה, מנחים ובוגרי קורס המנחים של המכון ובני משפחותיהם.

  פרסים:
  הפרסים הכספיים ימסרו לזוכים בטקס מכובד.
  (8,000 שקל לפרס, אם בצוות יותר מסטודנט אחד הסכום יתחלק בין הזוכים בו.)

  תנאי הגשה לפרס:
 • הגשת מערך למידה כתוב על מנת לעלות לגמר – עד לתאריך 30 במאי 2023 – יש לשלוח אל: contact@mezionut.org.il.
 • השתתפות בסדנת העולים לגמר.
 • מועד הטקס לקבלת הפרסים יימסר חודש לפני המועד לכל המשתתפים.
  משתתף שלא יגיע לטקס קבלת הפרס – הפרס יעבור למשתתף הבא אחריו בסדר חוות הדעת של וועדת השיפוט ובלבד שזה הגיע להשתתף בטקס קבלת הפרסים.

  וועדת השיפוט לבחירת הזוכים מבין העולים לגמר, תורכב מנציגי המכון למצוינות בהומניסטיקה ונציג מכללה.

  המכון למצוינות בהומניסטיקה שומר לעצמו את הזכות לשנות את תקופת התחרות וכן לקטעה או לבטלה על פי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה באתר האינטרנט של המכון. מוסכם על המשתתפים כי הודעה כזו הינה מספקת והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם שינוי או סיום התחרות או תנאיה.

  ההשתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתפים כי קראו את התקנון, הבינו את הוראותיו והם מקבלים על עצמם את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.